Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk
en/of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd energie coach/ trainer
in de persoon van Deepa van der Veen en haar cliënt(en).
Dit is een onverbrekelijk onderdeel van de betreffende overeenkomst.

Tarieven

Het intakegesprek is gratis en duurt een half uur. Dit is bij voorkeur via (beeld)bellen.

Een consult bestaat uit 60 minuten directe contacttijd, en 15 minuten indirecte, administratieve tijd. 
Een persoonlijk consult bedraagt 242 euro excl btw voor ondernemers.

Het aantal consulten dat nodig is, is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
Voor (online)trainingen en exclusieve intensieve trajecten gelden andere tarieven.
Alsmede de live workshops voor bedrijven. Zie meer info in de online winkel.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij het niet voldoen van het factuurbedrag binnen de gestelde termijn is de cliënt verschuldigd 10 euro extra te betalen op het gefactureerde bedrag.
Betaling van facturen voor (online) trainingen dienen plaats te vinden voor de startdatum bij (online) trainingen.

De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd,
welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren,
alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.

Energie coach/ trainer in de persoon van Deepa van der Veen
is gerechtigd ter beoordeling van haar zelve,
de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten,
indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan.
Energie coach/ trainer Deepa van der Veen informeert de cliënt binnen redelijke termijn.

Inspanningsverbintenis

Energie coach/ trainer Deepa  in de persoon van Deepa van der Veen,
verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.
U kunt een zo’n goed mogelijke hulpverlening verwachten.

Energie coach/ trainer Deepa in de persoon van Deepa van der Veen,
verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buitenaf,
mits het niet in strijd is met andermans soevereiniteit.
Van relevante correspondentie zal energie coach/ trainer Deepa
in de persoon van Deepa van der Veen aan de cliënt kopieën verstrekken.
Hierbij heeft de e mail, indien mogelijk, de voorkeur.

Geheimhouding

Energie coach/ trainer Deepa

in de persoon van Deepa van der Veen is gehouden tot geheimhouding van alle feiten,
die haar bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken,
waarbij de integriteit van energie coach/ trainer Deepa in het geding komt of kan komen.

Energie coach/ trainer Deepa kan zich beroepen op verschoningsrecht om de privacy van de cliënt te waarborgen.
Na overleg met de cliënt kan energie  coach/ trainer Deepa,
contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen.
Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

Zie meer info over gegevens verzamelen bij privacy policy op de site.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van energie coach/ trainer Deepa
in de persoon van Deepa van der Veen is zeer beperkt,
aangezien zij zich houd aan de wetgeving en helder communiceert dat ieder mens zelf verantwoordelijk is, voor zijn eigen leven en proces en Deepa van der Veen zal elk mens met respect voor diens wensen behandelen en gaat uit van eigen kracht en regie.

Ook als het gaat om een verhoogde kwetsbaarheid bij de cliënt,
zal Deepa van der Veen altijd adviseren om trajecten en trainingen in overleg te volgen met diens behandelaar, voor de zorgvuldigheid naar elkaar toe.

De cliënt beslist ten alle tijde of hij/ zij dit nodig vindt.
Indien het risico op ontregeling te groot zal zijn, kan Deepa van der Veen weigeren
om de cliënt in een training toe te laten of een coachingstraject te volgen.

BTW nr NL001665499B89

KVK 65493214